You are here

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ แนะถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุเด็ก 4 คนตกตึก

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
แนะถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุเด็ก 4 คนตกตึก   ในรายการข่าว 3 มิติ
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.61 ดำเนินรายการโดยคุณกิตติ สิงหาปัด
โดยส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของสังคมเมือง
ระหว่างภาระการดูแลครอบครัว กับภาระการหาเลี้ยงชีพให้สามารถแบ่งปันช่วงเวลา
ให้เกิดความเหมาะสม

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299