ขอแสดงความยินดี นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย
หัวหน้างานหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช  งานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก แม่ดี - บุคลากรเด่น
ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2561