ในวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7
 

...
 

นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ

 

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์

 

ในวันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชฯ

 

ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๔ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอ...

 

โดย คุณรุจา เจนวีระนนท์ และคณะทำงาน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวช...

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ , หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชฯ และหอผู้ป่วยจิตเวช

 

เรื่อง Enneagram of Love & Relationship
โดย ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ , รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และ ผศ.พ...

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 น. ณ ห้องบรรยาย 621 อาคารเรียนรวม

 

โดย พอ.นพ.พงศธร เนตราคม ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์