ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดี” (HAPPY BODY)   ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์...

ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา และการรักษาด้านจิตเวชฯ ตลอดระยะเวลา 25 ปี

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "รองศาสตราจารย์"

ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...

ในวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์"

เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 จะมีผลบังคับใช้

โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ เข้าร่วมชี้แจงและสื่อ...

ในวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7
 

...

นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลชำนาญการพิเศษ

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299