You are here

ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299