ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์