ตรวจประเมินหลักสูตรของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ WFME

ทีมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานของหลักสูตรฯตามเกณฑ์ WFME
ทำการตรวจประเมินหลักสูตรของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตามเกณฑ์ WFME
วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ , หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวชฯ และหอผู้ป่วยจิตเวช