เสี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการอบรม และต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ ปี2562

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดงานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการฝึกอบรม และต้อนรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7