You are here

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๖๔ พรรษา ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

 
 
 
 
 
 

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299