แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ นางรุ่งทิพย์ ประเสริฐชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "พยาบาลชำนาญการพิเศษ"