กิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้อาวุโส

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมรดนํ้าขอพรผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ไทย
ในวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์