You are here

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รับรางวัลจาก World Health Organization: WHO

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในโอกาสได้รับรางวัล จาก World Health Organization: WHO
โดยจะรับประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในฐานะเป็นองค์กรที่ ร่วมงานรณรงค์ สังคมไทยปลอดบุหรี่ มาโดยตลอด

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299