ขอเชิญงานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมและต้อนรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561

ขอเชิญคณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่จบการฝึกอบรมและต้อนรับแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 21 (อาคาร 3 เดิม) ชั้น 7