คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก...

ศ.นพ.รณชัย ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psychiatry

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psych...

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิช...

ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายในเรื่อง Clinicolegal...

แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุน...

Prof. Terence A. Ketter ได้ให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์​ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Terence A. Ketter, Chief of bipolar disorder clinic มาบรรยายเรื่อง...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

1st Interhospital ECT conference

ทางภาควิชาได้จัดประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล เกี่ยวกับการทำการรักษาด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapt; ECT...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ซึ่งได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" 

ประกาศย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอกกลับไปยังอาคาร 4 ชั้น 2 และขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 57 (12.00...

ศึกษาดูงานการรักษาด้วยไฟฟ้า

ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลสราญรมย์ มาศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modified

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299