ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านซึ่งได้นำเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการประจำปี

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พย 55

มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมประกวดงานวิจัย ได้แก่

1.นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล

2.พญ. นิธิญาณ์ จำปาแดง

3.พญ. พิชญา กุศ

ลารักษ์
4.พญ. เมธรุจี ทวีสุขศิริ
 
และขอแสดงความยินดีกับ นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล ซึ่งได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง "การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี" ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ครับ