แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ รามาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พย 55

มีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมประกวดงานวิจัย ได้แก่

1.นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล

2.พญ. นิธิญาณ์ จำปาแดง

3.พญ. พิชญา กุศลารักษ์

4.พญ. เมธรุจี ทวีสุขศิริ
 
 

 

และขอแสดงความยินดีกับ นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล ซึ่งได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง

 
"การศึกษาลักษณะอาการและความรุนแรงของโรคย้ำคิดย้ำทำ ในผู้ป่วยนอกแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี"
 
ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ครับ