You are here

ประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2


Rama Psychiatry Update 2014 

วันที่: 6-7 กพ 57 

สถานที่: อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

ลงทะเบียน: http://acmrrama.com/ 

ค่าลงทะเบียน: คนละ 3000 บาทครับ

การประชุมครั้งนี้จะแบ่งเป็นห้องสำหรับจิตแพทย์และห้องสำหรับพยาบาลและสหวิชาชีพสาขาต่างๆ ครับ ดูรายละเอียดหัวข้อการประชุมได้ตามโปสเตอร์ข้างต้นครับ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: คุณมณฑิรา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โทร 02-200-3000 ต่อ 61128-31 ครับ

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299