ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  ณ โรง...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงาน Ramathibodi Healthcare Journey to Excellence : Episode 5 "Step up to Advanc...

Rama Psy Open House 2017 ในวันที่ 5 ส.ค. 60 เวลา 8.30-16.00 น.  ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพท...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ ห้องปร...

งานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้านที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต...

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการความสุขในสวนผัก รุ่นที่ 1 โดยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่ม  Learning Disor...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299