ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปี 2560
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวช