You are here

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมใจถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมใจถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299