ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำวิจัย
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภาควิชาจิตเวชศาสตร์