บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดโพธิ์งาม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 130 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 33 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเดิมบาง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบ้านไร่

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 126 รายการ  ให้กับวัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์  ตำบลในเมือง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับหน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

บริจาคเครื่องแก๊สโครมา สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 186 รายการ  ให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

 

บริจาค รถยนต์ TOYOTA Camry  จำนวน 1 คัน  ให้กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิ...