บริจาค รถยนต์ TOYOTA Camry  จำนวน 1 คัน  ให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 15 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสาวเอ้

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 172 รายการ  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 157 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

 

บริจาคเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Applied Bio systems) จำนวน 1 เครื่อง  ให้กับคณะสหเวชศาสตร...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 157 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 120 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดมาบไผ่ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๓๔๑)...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 123 รายการ  ให้กับกองอำนวยการฝึก กรมรบพิเศษที่ 5

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 28 รายการ  ให้กับสำนักงานฝ่ายอำนวยการทหาร กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หน่วย...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 140 รายการ  ให้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 46 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเขาพระ