You are here

ศูนย์อำนวยการคลังวัสดุเพื่อช่วยเหลือเครือข่ายพัสดุมหิดลจากปัญหาน้ำท่วม

     
         ขอให้ส่วนงานในเครือข่ายพัสดุมหิดลส่งขอมูลวัสดุที่มีการ Update ทุกสัปดาห์
ถึงคุณจเร  ทั่งโต ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลฯ  E-mail:chareyre_jack@hotmail.com
หรือ 
crtt21@gmail.com โทรศัพท์ 02-201-1335 มือถือ 08-1414-2150

        เนื่องด้วยขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้บริษัท ห้าง ร้าน
ไม่สามารถผลิตและจัดส่งพัสดุได้ตามกำหนด ซึ่งส่งผลให้หลายส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ขาดแคลนพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
        ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไทสัมพันธ์ ได้มีการหารือกันเพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือด้านการยืมวัสดุระหว่างส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลและได้ส่งข้อมูลวัสดุเพื่อนำลงสู่เว็ปไซต์
2.หน่วยงานในข้อ 1 สามารถเรียกดูข้อมูลวัสดุคงเหลือของคลังวัสดุในหน่วยงานต่างๆ
3.รายการวัสดุที่มีแสดงปริมาณและจำนวนคงเหลือของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ยืมได้
4.กรอกแบบฟอร์มในการยืมทุกครั้ง Download แบบฟอร์ม
5.ผู้ยืมสามารถติดต่อกับผู้ประสานงานในการยืมได้โดยตรง 
เพื่อนัดรับวัสดุที่ยืม
   โดยผู้ยืมจะต้องเป็นผู้มารับวัสดุและเอง
6.เมื่อสิ้นสุดสถานการณ์น้ำท่วมให้ผู้ยืมส่งคืนวัสดุด้วยประเภทชนิด ยี่ห้อ/รุ่นเดียวกัน
   หรือเทียบเท่าภายในระยะเวลาที่กำหนด

แบบฟอร์มการยืม-คืนวัสดุ

สนทนาผ่าน web blog เครือข่ายพัสดุฯ Click

รายการวัสดุของแต่ละส่วนงานในเครือข่ายฯและรายชื่อผู้ประสานงาน 

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
         

2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        คุณสุภาพ   โพธิสัตย์    หัวหน้างานบริหารพัสดุ  โทรศัพท์มือถือ 08-1171-6299 

3.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
   
ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        คุณประไพพร   เตียเจริญ  หัวหน้างานพัสดุ  โทรศัพท์มือถือ 08-9203-8537 

4.วิทยาลัยการจัดการ
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        คุณภีรพรรณ  พัฒน์จันทร์  เจ้าหน้าที่พัสดุ โทรศัพท์มือถือ 08-7985-7004

5.คณะทันตแพทยศาสตร์
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        คุณอุบลวรรณ  ปิยภัณฑ์  หัวหน้าหน่วยจัดหาพัสดุ โทรศัพท์มือถือ 08-4114-7113 

6.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        คุณคณิตพัฒน์   ศรีนันทกุล  หัวหน้างานพัสดุ  โทรศัพท์มือถือ 08-7828-5286

7.คณะวิทยาศาสตร์
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม
        ว่าที่ร.ท.หญิงลัดดาวัลย์  เปียเนตร์  หัวหน้างานพัสดุ  โทรศัพท์มือถือ 08-9643-6551

8.คณะสาธารณสุขศาสตร์
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม

9.คณะเภสัชศาสตร์
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม

10.ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม
   ดูรายละเอียดแต่ละรายการ
   รายชื่อผู้ประสานงานติดต่อยืม

สืบค้นรายการวัสดุจากระบบข้อมูลเครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไท
   ให้หน่วยงานในเครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไทสัมพันธ์ทำการ Login เข้าสู่ระบบ
โดยช่อง user ให้ใช้อักษรย่อของคณะฯ เช่น คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
อักษรย่อของคณะ คือ ra แล้วพิมพ์คำว่า user ต่อท้ายดังตัวอย่าง rauser
ในส่วน password ให้ใช้ user เป็น password ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
จะใช้ user และ password ดังนี้

User คือ rauser
Password คือ rauser
    
 
หากมีปัญหาในการใช้งานท่านสามารถติดต่อ อ.ชัยยุทธ (คณะ ICT) ที่เบอร์ 08-1868-4884
หรือคุณจเร ที่เบอร์ 08-1414-2150

     ในกรณีส่วนงานอื่นของมหาวิทยาลัยมหิดลต้องการเข้าไปดูให้ติดต่อ อ.ชัยยุทธ (คณะ ICT)

ที่เบอร์ 08-1868-4884 เพื่อทำการตั้งค่า User และ Password

รายชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

ในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สามารถติดต่อยืมได้ดังนี้

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    ติดต่อ ผศ.นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช 
      เบอร์โทรติดต่อ 08-5111-0781

2.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
      ติดต่อ รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
      เบอร์โทรติดต่อ 08-1926-3005

3.คณะทันตแพทยศาสตร์
      ติดต่อ ศ.คลินิก.สุรชัย  เดชคุณากร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
      เบอร์โทรติดต่อ 08-9106-2771

4.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
      ติดต่อ อ.นพ.สุพัฒน์   ชำนาญชานนท์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
      เบอร์โทรติดต่อ 08-1863-9151