ขอบข่ายการทำงาน

ขอบข่ายการทำงานฝ่ายการพัสดุ

นโยบายหลัก

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของฝ่ายการพัสดุสอดคล้องตามความต้องการ ตลอดจนยกระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน  การมุ่งมั่นให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และ มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นแนวนโยบายคุณภาพสำคัญที่วางไว้สู่การปฏิบัติจริงของฝ่ายการพัสดุที่ว่า จัดซื้อยุคใหม่  รวดเร็วฉับไว  ใส่ใจบริการ  พัฒนาการทำงานเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

สู่เป้าหมาย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กระบวนการทำงาน

นโยบายเพื่อคุณภาพการทำงาน