สายตรงผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ

รับเรื่องร้องเรียน / รับคำติชม / ให้ข้อเสนอแนะ 

สายตรงผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ 
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 081 448 5807
 
นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล 
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 093 163 9092
 

ช่องทางอื่น : Google From คลิกที่นี่