You are here

ระบบจัดหาแบบรวมศูนย์ Central Procurement

                                       
ระบบจัดหาแบบรวมศูนย์ 
                              

เหตุผลและความเป็นมา

              เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้างที่ผ่านมา ภาควิชา หน่วยงานต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการดำเนินการ
ค่อนข้างมาก นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 และ
(แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดแล้วในการจัดซื้อ จัดจ้าง อีกทั้งยังมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง
อีกมาก  ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์รายการใหญ่ ๆ มีวงเงินสูง หรือการจ้างก่อสร้าง ฉะนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ต้องมีการวางแผนการดี มีความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ จึงการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ซึ่งจะส่งผลให้คณะฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

              ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุในแต่ละภาควิชาหน่วยงาน ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งในด้าน การพิมพ์เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน  และปัญหาอื่นๆ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้
ฝ่ายการพัสดุ จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด

โครงการ Central Procurement 

 
        โครงการ  Central Procurement  เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการพัสดุคณะฯ  ซึ่งที่ประชุมคณะฯ
ที่ 3.1 ครั้งที่  35/255 3 วันพฤหัสบดีที่ 21  ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ 
โครงการ Central Procurement
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

 
    - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ
    - ลดปัญหา ความล่าช้าของกระบวนการที่ซับซ้อน ของการเดินหนังสือ
    - เป็นศูนย์รวมของการแก้ปัญหา และการตอบปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง
    - พัฒนา ศักยภาพของบุคลากรฝ่ายการพัสดุ
    - ลดภาระการ Training บุคลากรพัสดุของหน่วยงาน
    - ลดภาระการดำเนินการจัดหาพัสดุของภาควิชา
    - ส่งผลให้ ภาควิชาสามารถทำงานที่เป็นพันธกิจที่สำคัญได้เต็มที่มากขึ้น

 

แผนการดำเนินงานโครงการ Central Procurement          

                ปีที่ 1 ( งบประมาณปี 2555 ) เริ่มจากภาควิชา สำนักงานคณบดี ยกเว้น  ฝ่ายเวชสารสนเทศ
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (หน่วยงานในสังกัด) และคลังพัสดุ 6 คลัง คือ คลังเภสัชกรรม คลังเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ คลังพยาธิวิทยา คลังรังสีวิทยา คลังโภชนาการและคลังพัสดุทั่วไป
                - ฝ่ายการพัสดุช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิน 300,000 บาท
                - รายการที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเองตามเดิม
                 ปีที่ 2 ( งบประมาณปี 2556 ) ภาควิชาและสำนักงานคณบดี ยกเว้น ฝ่ายเวชสารสนเทศ
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (หน่วยงานในสังกัด) และคลังพัสดุ 6 คลัง คือ คลังเภสัชกรรม คลังเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ คลังพยาธิวิทยา คลังรังสีวิทยา คลังโภชนาการและคลังพัสดุทั่วไป
               - ฝ่ายการพัสดุ ช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ ไม่จำกัด  วงเงิน โดยให้ปฏิบัติตาม
Central Procurement Work Flow
               - การซื้อวัสดุที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งให้ใช้ระเบียบเงินสดย่อยได้ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัว
ในการทำงาน (ยกเว้นการซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุคงคลัง)
                 ปีที่ 3 (งบประมาณปี 2557) ขยายเพิ่มหน่วยงานอื่น
              - ในปี 2556 จะพิจารณาหน่วยงานอื่นเพิ่ม
                 คลังที่ดำเนินการจัดหาเอง มีดังนี้
                1. เภสัชกรรม                     
                2. เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
                3. พยาธิวิทยา                     
                4. รังสีวิทยา
                5. โภชนาการ