ระบบจัดหาแบบรวมศูนย์ Central Procurement

ระบบจัดหาแบบรวมศูนย์

เหตุผลและความเป็นมา

เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้างที่ผ่านมา ภาควิชา หน่วยงานต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดการดำเนินการค่อนข้างมาก นอกจากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2551 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างเคร่งครัดแล้วในการจัดซื้อ จัดจ้าง อีกทั้งยังมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้างอีกมาก  ดังนั้นการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างจึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครุภัณฑ์รายการใหญ่ ๆ มีวงเงินสูง หรือการจ้างก่อสร้าง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ต้องมีการวางแผนการดี มีความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ จึงการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียน ซึ่งจะส่งผลให้คณะฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุในแต่ละภาควิชาหน่วยงาน ได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
ทั้งในด้าน การพิมพ์เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ การติดต่อประสานงาน  และปัญหาอื่นๆ ซึ่งจากปัญหาเหล่านี้
ฝ่ายการพัสดุ จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และหาวิธีการแก้ไขเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ จึงก่อให้เกิด

โครงการ Central Procurement

โครงการ  Central Procurement  เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการพัสดุคณะฯ  ซึ่งที่ประชุมคณะฯ ที่ 3.1 ครั้งที่  35/255 3 วันพฤหัสบดีที่ 21  ตุลาคม 2553 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการ โครงการ Central Procurement ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
               - เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ
               - ลดปัญหา ความล่าช้าของกระบวนการที่ซับซ้อน ของการเดินหนังสือ
               - เป็นศูนย์รวมของการแก้ปัญหา และการตอบปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้าง
               - พัฒนา ศักยภาพของบุคลากรฝ่ายการพัสดุ
               - ลดภาระการ Training บุคลากรพัสดุของหน่วยงาน
               - ลดภาระการดำเนินการจัดหาพัสดุของภาควิชา
               - ส่งผลให้ ภาควิชาสามารถทำงานที่เป็นพันธกิจที่สำคัญได้เต็มที่มากขึ้น

แผนการดำเนินงานโครงการ Central Procurement 

ปีที่ 1 ( งบประมาณปี 2555 ) เริ่มจากภาควิชา สำนักงานคณบดี ยกเว้น  ฝ่ายเวชสารสนเทศ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (หน่วยงานในสังกัด) และคลังพัสดุ 6 คลัง คือ คลังเภสัชกรรม คลังเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ คลังพยาธิวิทยา คลังรังสีวิทยา คลังโภชนาการและคลังพัสดุทั่วไป
              - ฝ่ายการพัสดุช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายการที่เกิน 300,000 บาท
              - รายการที่ ไม่เกิน 300,000 บาท ให้หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยตนเองตามเดิม

ปีที่ 2 ( งบประมาณปี 2556 ) ภาควิชาและสำนักงานคณบดี ยกเว้น ฝ่ายเวชสารสนเทศงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี (หน่วยงานในสังกัด) และคลังพัสดุ 6 คลัง คือ คลังเภสัชกรรม คลังเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ คลังพยาธิวิทยา คลังรังสีวิทยา คลังโภชนาการและคลังพัสดุทั่วไป
              - ฝ่ายการพัสดุ ช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกรายการ ไม่จำกัด  วงเงิน โดยให้ปฏิบัติตาม
Central Procurement Work Flow
              - การซื้อวัสดุที่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งให้ใช้ระเบียบเงินสดย่อยได้ เพื่อให้เกิดความ คล่องตัวในการทำงาน (ยกเว้นการซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุคงคลัง)

ปีที่ 3 (งบประมาณปี 2557) ขยายเพิ่มหน่วยงานอื่น
              - ในปี 2556 จะพิจารณาหน่วยงานอื่นเพิ่มคลังที่ดำเนินการจัดหาเอง มีดังนี้
                 1. เภสัชกรรม                     
                 2. เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
                 3. พยาธิวิทยา                    
                 4. รังสีวิทยา
                 5. โภชนาการ         
                 6. พัสดุทั่วไป

แนวทางปฏิบัติงานระบบ Central Procurement

 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดูรายละเอียด