ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

        ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์การจัดซื้อ - จัดจ้างของมหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ประกาศข่าวสาร เรื่องการจัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์
ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง