You are here

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือด้านการพัสดุ

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือด้านการพัสดุ
  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 
  คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เขียนและจัดทำโดย คุณณัชพล  สกนธ์ธัญลักษณ์  ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ