โครงสร้างฝ่ายการพัสดุ

หน่วยงาน

ผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ

 

ทีมหัวหน้าสำนักงาน

เจ้าหน้าที่
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา

เจ้าหน้าที่
งานบริหารพัสดุ

เจ้าหน้าที่
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

เจ้าหน้าที่
หน่วยธุรการ

ฝ่ายการพัสดุมีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็น 3 งาน 1 หน่วย ดังนี้

1. งานจัดซื้อและบริหารสัญญา มีภาระหน้าที่หลักดังนี้
        - ดำเนินการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างเพื่อใช้งานในคณะฯ
        - ดำเนินการตรวจสอบด้านการพัสดุของคณะฯ และทำนิติกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัสดุ
        - ดูโครงสร้างและบุคลากร  
             

2. งานบริหารพัสดุ มีภาระหน้าที่หลักดังนี้
        - จัดหาคลังวัสดุสำรองคลัง
        - ดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ
        - เก็บรักษา การจัดพิมพ์ แบบฟอร์มจัดรูปเล่ม สำเนาเอกสาร
        - ดูโครงสร้างและบุคลากร
             

3. งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ มีภาระหน้าที่หลักดังนี้
        - ควบคุมและดูแลสินทรัพย์ของคณะฯ
        - สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานในฝ่ายการพัสดุ
        - ทำหน้าที่เป็นสื่อสารองค์กรของฝ่ายการพัสดุ
        - สร้างและขยายเครือข่ายด้านการพัสดุ
        - ดูโครงสร้างและบุคลากร
                 

4. หน่วยธุรการ
        - ดูแลงานด้านธุรการ
        - ดูโครงสร้างและบุคลากร
            

โครงร่างเชิงองค์กร

organizational profile