งานบริหารพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

alt
นายจเร ทั่งโต
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-0231
 
alt
นางนิตยา ปิ่นสุวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 13
 
alt
นางสาวศยามล เป็นสุขเหลือ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 15
 
alt
นางจิตญาณี ขุนวิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 14
 
alt
นายกรฤทธิ์ บุตรดา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 24
 
alt
นายชาติชาย ดิษฐสัตย์ธรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 12
 
alt
นายสุรศิษฏ์ บุณยะยุต
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 23
 
alt
นายธนัช เทือกภูเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 20
 
alt
นางนุจรีย์ เมาะลาษี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 25
 
alt
นางสาวพัฒน์จิรา ธนทรัพย์ประภา
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 11
 
alt
นายสาธิต อุณหกะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 17
 
alt
นายเสกสรร สุทธิจักร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 21
 
alt
นายชยกร ภูวภาณุภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 20
 
alt
นายพีระ เชาวนะเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1152 ต่อ 20