รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำเดือน : ตุลาคม 2565 <<<

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2565 <<<

ประจำเดือน : ธันวาคม 2565 <<<

ประจำเดือน : มกราคม 2566 <<<

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2566 <<<

ประจำเดือน : มีนาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : เมษายน 2566 <<<

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : มิถุนายน 2566 <<<

ประจำเดือน : กรกฎาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : สิงหาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : กันยายน 2566 <<<

ประจำเดือน : ตุลาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : พฤศจิกายน 2566 <<<

ประจำเดือน : ธันวาคม 2566 <<<

ประจำเดือน : มกราคม 2567 <<<

ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 2567 <<<

ประจำเดือน : มีนาคม 2567 <<<

ประจำเดือน : เมษายน 2567 <<<

ประจำเดือน : พฤษภาคม 2567 <<<

ประจำเดือน : มิถุนายน 2567 <<<