เพื่อติดตั้งภายในอาคารหอพักต่างๆ ในสถาบันราชสุดา (ศาลายา)

 

ฝ่ายการพัสดุ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน  ส่งหลอดหมึกของเครื่อง XEROX ที่ใช้แล้วคืนให้บริษัทริโก้ไปกำจัดทิ้ง...

 

โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างว...

 

รางวัลด้านการเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ นำโรงพยาบาลสู่ยุคดิจิทัล

 

ให้กับทุกภาควิชา หน่วยงาน และ จนท.ผู้เกี่ยวข้องด้านงานพัสดุ

 

จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

 

เพื่อบริหารงบประมาณ และการดำเนินการจัดหาได้อย่างถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในกำหนดเวลา

 

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ฝ่ายการพัสดุ อาคารพัสดุ  

 

 

อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งใหม่  เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5...

 

หวังให้เกิดความคล่องตัวด้านงานพัสดุ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

ให้กับบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566