งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : ข่าวประชาสัมพันธ์
PURCHASE: NEWS  

You are here

 

ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 65 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์...

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศ...

 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแ...

 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมกับ โตโยต้า ประชุมสรุปข้อมูลรายงานการพัฒนาปรับปรุงระบบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบลีน...

 

ฝ่ายการพัสดุขอแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่จำนวน 5 ท่าน

 

ฝ่ายการพัสดุ ร่วมกับ โตโยต้า จัดประชุมติดตามการรายงาน...

 

ฝ่ายการพัสดุ  ประชุม “Purchasing Lead-Time Improvement” ติดตามและสรุปการทำงานด้านการพัฒนาปรับปร...

 

ฝ่ายการพัสดุ  ร่วมกับ ภาควิชา / หน่วยงาน จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดหาพัสดุ ด้วยเงินงบประมาณแผ่น...

 

ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการประกวดแบบอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบอาคารหลัง...

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages