เชิญหน่วยงานประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการทำสัญญา ประจำปี 2567

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการทำสัญญา ประจำปี 2567
 
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุ โดยงานจัดซื้อและบริหารสัญญา ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวางแผนการทำสัญญา ประจำปี 2567 ร่วมกับ ฝ่ายเภสัชกรรม และงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ เข้าร่วมเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม สรุปงานและจะดำเนินการจัดส่งเอกสารเพื่อขอทำสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 80% ให้กับฝ่ายการพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีคัดเลือกต่อไป ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566 ส่วนงานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แจ้งยืนยันว่ายังไม่มีแผนให้ฝ่ายการพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สืบ เนื่องจากยังมีสัญญาต่อเนื่องในระยะสัญญา 2 ปี (2566-2567)