วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

ภารกิจและการบริการ

ฝ่ายการพัสดุ เป็นหน่วยงานหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้านการพัสดุ ที่มีภารกิจและบริหารหลักมีกลไกการส่งมอบอำนาจตามภารกิจและมีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบแต่ละภารกิจและบริการที่มีความสำเร็จต่อคณะฯ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทางการบริหารพัสดุ ได้เองตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

หลังจากนั้นฝ่ายการพัสดุได้ดำเนินการปรับปรุงแบบและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกับมหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด  และได้เริ่มดำเนินการบริหารพัสดุคณะฯ เองตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และจากการที่คณะฯ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุคณะฯ ไม่ต้องผ่านกองคลังมหาวิยาลัยมหิดล  โดยทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น  เพื่อให้คณะฯ มีความคล่องตัวส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มีมากขึ้น

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริหารจัดการทางด้านวัสดุและพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง  บริหารทรัพย์สินเชิงรุกให้เกิดความ โปร่งใส รวดเร็ว มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้พัสดุของคณะฯ  ด้วยความ โปร่งใส รวดเร็ว มีคุณภาพ ตอบสนองต่อการใช้พัสดุให้กับคณะฯ อย่างยั่งยืน  เกิดดุลยภาพที่ดีและมีส่วนร่วมต่อสังคม

พันธกิจ (Mission)

1. จัดหาวัสดุ ครูภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้งานในคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
2. ประสานงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการพัสดุของคณะฯ อย่างครบวงจรและนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวของกับระเบียบพัสดุ
3. ดูแลบริหารจัดการด้นคลังพัสดุคณะ
4. บริหารจัดการสินทรัพย์ด้วยระบบมาตรฐานสากล เพื่อประโยซน์สูงสุด ของคณะฯ และจำหน่ายพัสดุ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญพร้อมทั้งบูรณาการบริหารสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและแบบฟอร์ม
6. จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงานต่างๆ
7. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการพัสดุ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ