You are here

เกณฑ์ราคา และคุณลักษณะครุภัณฑ์พื้นฐาน

 

 

          

               ราคามาตรฐานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการงบประมาณ ทั้งในส่วนการของบประมาณ การจัดหาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ เป็นการรวบรวมข้อมูลการจัดหาภายในคณะฯ ตามแต่ละช่วงเวลา  ดังนั้นราคามาตรฐานต่อไปนี้  จึงอาจไม่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 

                 ฝ่ายการพัสดุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคามาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานโดยสามารถ Click เพื่อ Download และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในด้านราคา และคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ ฝ่ายการพัสดุจะทำการปรับปรุงแก้ไข และแจ้งให้ทราบต่อไป

 

                                                                   งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

                                                                 ฝ่ายการพัสดุ

                                                                  สิงหาคม 2557

 

 

 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมีนาคม 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนเมษายน 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมิถุนายน 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนสิงหาคม 2557

 ราคามาตร​ฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนตุลาคม 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนธันวาคม 2557

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมกราคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมีนาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนเมษายน 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนสิงหาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกันยายน 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนตุลาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนธันวาคม 2558

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมกราคม 2559 (เก้าอี้)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (โต๊ะทำงาน)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมีนาคม 2559 (ตู้เอกสาร)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนเมษายน 2559 (โปรเจคเตอร์)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 (พัดลม)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (บันได)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (รถเข็น)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (เครื่องบันทึกเสียง)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกันยายน 2559 (ไมโครเวฟ)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนตุลาคม 2559 (ตู้ล็อคเกอร์)

 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (เครื่องฟอกอากาศ)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนธันวาคม 2559 (เครื่องเคลือบบัตร)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมกราคม 2560 (เก้าอี้สำนักงาน)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (พาร์ติชั่น)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมีนาคม 2560 (เครื่องคำนวณเลข)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนเมษายน 2560 (สว่านมือ)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (โทรทัศน์)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (ตู้เย็น)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (เครื่องทำน้ำอุ่น)
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนสิงหาคม 2560
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ >>>> ประจำเดือนกันยายน 2560