You are here

แบบฟอร์ม

       

  แบบฟอร์มขอรหัสครุภัณฑ์ (QR-Code) แบบตรวจรับ ขนาด A5 

  

    

  แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

  แบบฟอร์มขอดำเนินการแทงจำหน่าย / โอนครุภัณฑ์ F-Rac-04  

  รหัสแบบฟอร์ม CP23  ใบเบิกวัสดุนอกคลัง Download 

 

 

แบบฟอร์มของงานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

 

แบบฟอร์มของงานบริหารพัสดุ (คลังวัสดุ)

 

แบบฟอร์มของงานจัดซื้อและบริหารสัญญา