แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มใหม่

       

  แบบฟอร์มขอรหัสครุภัณฑ์ (QR-Code) แบบตรวจรับ ขนาด A5 

  แบบฟอร์มขอรับโอนครุภัณฑ์จากฝ่ายการพัสดุ 

แบบฟอร์มที่ใช้บ่อย

  

    

  แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

  แบบฟอร์มขอดำเนินการแทงจำหน่าย / โอนครุภัณฑ์ F-Rac-04  

  รหัสแบบฟอร์ม CP23  ใบเบิกวัสดุนอกคลัง Download 

 

แบบฟอร์มของงานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

แบบฟอร์มของงานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

 

แบบฟอร์มของงานบริหารพัสดุ

แบบฟอร์มของงานบริหารพัสดุ (คลังวัสดุ)

 

แบบฟอร์มของงานจัดซื้อและบริหารสัญญา

แบบฟอร์มของงานจัดซื้อและบริหารสัญญา

 

โปรแกรมประเมินความพึงพอใจต่างๆ

 

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดซื้อจัดจ้างต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ

แบบประเมินผลความสามารถผู้ขาย ผู้ให้บริการจากภายนอก

แบบประเมินความพึงพอใจการจัดซื้อจัดจ้างต่อเจ้าหน้าที่

แบบประเมินคุณภาพวัสดุ