ราคามาตฐานครุภัณฑ์สำนักงาน

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานของคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ลำดับที่

ประเภท/รายการ/ขนาดครุภัณฑ์

หน่วยนับ

ราคาต่อหน่วย (บาท)

หมายเหตุ

   1

โต๊ะทำงาน

     ตัว

 

 

    

1.1.ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วย

 

        6,000

 

 

1.2.ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า

 

        7,500

 

 

1.3.ระดับอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล

 

        9,000

 

 

1.4.ระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่รองคณบดี หัวหน้าภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

 

       16,000

 

   2

เก้าอี้ทำงาน

     ตัว

 

 

 

2.1.ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วย

 

        2,500

 

 

2.2.ระดับหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือเทียบเท่า

 

        4,000

 

 

2.3.ระดับอาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล

 

        5,000

 

 

2.4.ระดับผู้บริหาร (ตั้งแต่รองคณบดี หัวหน้าภาคหรือเทียบเท่าขึ้นไป)

 

        6,500

 

   3

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

      ตู้

 

 

 

3.1.ขนาด 2บานเลื่อนทึบ

 

        5,500

 

 

3.2.ขนาด 3 ลิ้นชัก

 

        6,000

 

 

3.3.ขนาด 2 บานเลื่อนแบบทึบล่าง

 

        7,000

 

 

3.4.ขนาด 4 ลิ้นชัก

 

        8,000