ผู้มีอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

ผู้มีอำนาจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

อำนาจอนุมัติวงเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - RAMA 

 

อำนาจอนุมัติวงเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ - CNMI