ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

mail Ramainventory@gmail.com

โทรศัพท์  :
หน่วยธุรการ  :  02-201-1707 , 
02-201-2940 , 02-201-2942
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา  :  02-201-1706 ,  02-201-2941  , 02-201-1705 ,  02-201-1873
งานบริหารพัสดุ  :  02-201-1152 , 02-201-1729 , 02-201-2184
งานพัฒนาและบริหารสินทรัพย์  
:  02-201-1335 , 02-201-0196
 
 

 โทรสาร  : 02-201-1708 , 02-354-7183

รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ : ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  โทร. 02-201-1051
ผช.คณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ : รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ โทร. 02-201-3395
ผช.คณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ : ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ โทร. 02-201-1707
ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ : คุณสมพร โชติวิทยธารากร โทร. 02-201-0076 , 48125
ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ : คุณทัศนีย์ จันทร์แต่งผล โทร. 02-200-3053
ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ : นางสาวฉวีวรรณธ์ม ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย โทร. 02-201-1707
หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ     : คุณเพ็ญรุ่ง  ยงศิริกุล  โทร. 02-201-1836
หัวหน้างานบริหารพัสดุ  : คุณจเร  ทั่งโต   โทร. 02-201-1152
หัวหน้างานพัฒนาและบริหารสินทรัพย์   : นาย ณัฏฐภพ ช่วงสันเทียะ  โทร. 02-201-1335 , 49116 
หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา    : นาย ฐิติวัชร อวิรุทธ์  โทร. 02-201-1873
หัวหน้าหน่วยธุรการ      : คุณธีรวัฒน์  บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-201-2940

 

แผนที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แผนผังคณะฯ   การเดินทางไปโรงพยาบาล   แผนที่สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์
  การเดินทางไปสถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์
             
ที่จอดรถ   โดยรถยนต์   โดยรถไฟ  

โดยรถไฟฟ้า