You are here

ติดต่อเรา

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  :
  หน่วยธุรการ  :  02-201-1707 , 
02-201-2940 , 02-201-2942
  งานจัดซื้อและบริหารสัญญา  :  02-201-1706 ,  02-201-2941  , 02-201-1705 ,  02-201-1873
  งานบริหารพัสดุ  :  02-201-1152 , 02-201-1729 , 02-201-2184
  งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์  :  02-201-1335 , 02-201-0196 
  งานพัสดุอาคารสมเด็จพระเทพฯ :  02-200-3057-3059, โทรสาร : 02-200-3043

 โทรสาร  : 02-201-1708 , 02-354-7183

  รองคณบดีฝ่ายการคลังการการพัสดุ : ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ โทร. 02-201-1051
  ผช.คณบดีฝ่ายการคลังการการพัสดุ : รศ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ โทร. 02-201-3395
  ผช.คณบดีฝ่ายการคลังการการพัสดุ : คุณสมพร โชติวิทยธารากร โทร. 02-201-0076 , 48125
  ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายการคลังการการพัสดุ : คุณทัศนีย์ จันทร์แต่งผล โทร. 02-200-3053
  หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ     :  คุณเพ็ญรุ่ง  ยงศิริกุล  โทร. 02-201-1836
  หัวหน้างานบริหารพัสดุ  :  คุณสุภาพ  โพธิสัตย์   โทร. 02-201-1152
  หัวหน้าหน่วยธุรการ      :  คุณธีรวัฒน์  บุญเรืองรัตน์  โทร. 02-201-2940
  หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์   :  คุณจเร   ทั่งโต   โทร. 02-201-1335 , 49116 
  หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา    :  คุณนุชนาฎ  ช่วงสันเทียะ   โทร. 02-201-1873

 

 

แผนที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี