บัญชีมาตรฐานราคาครุภัณฑ์และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

บัญชีมาตราฐานราคาครุภัณฑ์ (ทีมา:สำนักงบประมาณ) ราคาที่คณะฯซื้อ (3 ปีย้อนหลัง) 2552-2554
     1.ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)  
     2.ครุภัณฑ์การเกษตร  (รายละเอียด)  
     3.ครุภัณฑ์การแพทย์  (รายละเอียด)  
     4.ครุภัณฑ์การศึกษา  (รายละเอียด)  
     5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (รายละเอียด)  
     6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รายละเอียด)  
     7.ครุภัณฑ์ไฟ้และวิทยุ (รายละเอียด)  
     8.ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  (รายละเอียด)  
     9.ครุภัณฑ์โรงงาน (รายละเอียด)  
     10.ครุภัณฑ์สำนักงาน (รายละเอียด)  
     11.ครุภัณฑ์สำรวจ (รายละเอียด)  

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
     1.ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง (รายละเอียด)
     2.ครุภัณฑ์การเกษตร  (รายละเอียด)
     3.ครุภัณฑ์การแพทย์   (รายละเอียด)
     4.ครุภัณฑ์การศึกษา  (รายละเอียด)
     5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (รายละเอียด)
     6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  (รายละเอียด)
     7.ครุภัณฑ์ไฟ้และวิทยุ  (รายละเอียด)
     8.ครุภัณฑ์งานพาหนะและขนส่ง  (รายละเอียด)
     9.ครุภัณฑ์โรงงาน  (รายละเอียด)
     10.ครุภัณฑ์สำนักงาน  (รายละเอียด)
     11.ครุภัณฑ์สำรวจ  (รายละเอียด)