ฝ่ายการพัสดุจัดประชุมพิจารณากำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างฯ

พิจารณากำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างฯ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งใหม่
 
ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม "คณะกรรมการกาหนดราคากลาง โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี (ครั้งที่ 1)" เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ทีมที่ปรึกษาบริหารโครงการ บจก. อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น (InterPAC) ทีมผู้ออกแบบ 110-A-49 คณะผู้สังเกตการณ์ (กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนคณะทำงานของฝ่ายการพัสดุ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล