You are here

ฝ่ายการพัสดุฉายภาพการทำงานพัสดุให้กับหัวหน้าฝ่าย / งาน คณะฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน

ฝ่ายการพัสดุฉายภาพการทำงานพัสดุให้กับหัวหน้าฝ่าย / งาน คณะฯ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา : ฝ่ายการพัสดุ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลัง และหัวหน้าฝ่ายการพัสดุ (นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล) พร้อมด้วยทีมหัวหน้าสำนักงาน ฝ่ายการพัสดุ อาทิ งานบริหารพัสดุ หัวหน้างานจัดซื้อฯ หัวหน้างานพัฒนาฯ เข้าร่วมนำเสนอภาพการทำงานของฝ่ายการพัสดุ และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบแนวทางปฎิบัติด้านการพัสดุ ให้กับหัวหน้าส่วนงาน (ฝ่าย) ต่างๆ ได้เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับพัสดุในทุกมิติ ผ่านโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่าย / งาน ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ ซึ่งการนำเสนอภาพการทำงานดังกล่าวของฝ่ายการพัสดุนี้ จะเป็นการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางในการปฏิบัติ ให้กับหัวหน้าฝ่าย / งาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความคล่องตัวด้านงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป ณ ห้องบรรยาย 623 อาคารบริหาร ชั้น 2

 

ดูอัลบั้มบรรยากาศในงาน : คลิกที่นี่