ประชุมชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ครั้งที่ 2

ประชุมชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี ครั้งที่ 2

 
 

ฝ่ายการพัสดุ  จัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าให้ผู้สังเกตการณ์ของกรมบัญชีกลางรับทราบ  ด้านการดำเนินการ "โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ครั้งที่ 2"   ประจำปีงบประมาณ  2566  ซึ่งเป็นวาระการประชุมตามกรอบปฏิบัติของข้อตกลงคุณธรรม (โครงการองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)   เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม  ของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง   เพื่อให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1.ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์   รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
2. ผศ.ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ
3. น.ส.น้ำฝน ประโพธิ์ศรี   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
4. น.ส.สมพร โชติวิทยธารากร   ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ
5. นางเพ็ญรุ่ง ยงศิริกุล    หัวหน้าฝ่ายการพัสดุ
6. นายฐิติวัชร อวิรุทธ์   หัวหน้างานจัดซื้อและบริหารสัญญา

คณะผู้สังเกตการณ์  จำนวน 5 ท่าน (โครงการองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน)
1. นางวาสนา สุทธิเดชานัย
2. นายยงยุทธ ตรีรัตนพิทักษ์
3. ดร.ธเนศ ศรีศิริโรจนากร
4. นายสิทธิชัย วงศ์ถาวรกิจ
5. นายอนุโลม อุตมะพันธุ์

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารบริหาร   ฝ่ายการพัสดุคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา