ประชุมตรวจรับสรุปแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี งวดที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายการพัสดุ ได้มีการจัดประชุม "คณะกรรมการตรวจรับงานผู้ออกแบบงานงวดที่ 4 งานแบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี"  โดยในที่ประชุมมีการนำเสนอการส่งมอบงานงวดที่ 4 แบบก่อสร้างโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีขั้นสมบูรณ์  จากทีมผู้ออกแบบ 110-A-49  สำหรับเป็นข้อมูลเตรียมส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาและกำหนดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนคณะผู้สังเกตการณ์ จากโครงการองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง ร่วมรับฟังและร่วมให้ข้อเสนอแนะ   เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใส  ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ สมเหตุสมผล คงไว้ซึ่งการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ชั้น 5 สำนักงานคณบดี