ฝ่ายการพัสดุขอเชิญบริษัท ห้าง ร้าน เข้าร่วมงานการใช้ e-LG on Blockchain (หลักประกันสัญญา)