งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์

alt
นายชัชชัย สัตยะยุกต์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นางสาววรรณกร เรืองเดช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นางสาวศรินภัสร์ โชคอัครพงษ์กุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นางสาวศันสนีย์ โสนนิล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นายโกสินทร์ ชิณศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หมายเลขติดต่อ : 02-201-0196
 
alt
นายรัฐกฤษฏิ์ อภิวัฒน์ดำรงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นายปิยะ บุณยทัต
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335
 
alt
นายจตุพร จุ่นจันทร์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หมายเลขติดต่อ : 02-201-1335