ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขายทอดตลาดพัสดุเก่าจำนวน 2,132 รายการ วันที่ 27 ก.พ. 2567 

ราคาเปิดประมูล 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ราคาจบการประมูล 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)