โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 889

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 889

บริจาคพัสดุ จำนวน 42 รายการ 
ให้กับตอนสูทกรรม หมวดบริการ กองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ

กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร

ในวันที่  21  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  11.00 น.