บริจาคพัสดุ จำนวน 68 รายการ  ให้กับกองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดด่านทับตะโก

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านหนองกุดดิ่ง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ  ให้กับโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ  ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่