บริจาคพัสดุ จำนวน 33 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดเดิมบาง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ  ให้กับโรงเรียนวัดบ้านไร่

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 126 รายการ  ให้กับวัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 11 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ  ให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์  ตำบลในเมือง

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 10 รายการ  ให้กับหน่วยตรวจโรค หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

 

บริจาคเครื่องแก๊สโครมา สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ  ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหา...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 186 รายการ  ให้กับวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

 

บริจาค รถยนต์ TOYOTA Camry  จำนวน 1 คัน  ให้กับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 36 รายการ  ให้กับโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์

 

บริจาค รถตู้ TOYOTA Commuter  จำนวน 1 คัน  ให้กับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาว...