โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 903

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 903

บริจาคพัสดุ จำนวน 25 รายการ 
ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 ในวันที่  5  มิถุนายน 2567 เวลา  10.00 น.