โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 894

โครงการพัสดุ CSR ครั้งที่ 894

บริจาคพัสดุ จำนวน 316 รายการ 
ให้กับ วัดเทพสิทธิการาม (บ้านไร่)

อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

 ในวันที่  27  มีนาคม 2567 เวลา  09.00 น.